Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2015

berabirsza
Od wieków przygotowywało się dla ciebie to, cokolwiek cię spotkać może. A splot przyczyn splótł się od wieków na twą istotę i jej przypadłości.
— Marek Aureliusz
Reposted fromsection section viacytaty cytaty
berabirsza
Reposted fromlaluna laluna viaserowyksiezyc serowyksiezyc
berabirsza
berabirsza

officialpigeon:

Typing an essay due tomorrow at 3 in the morning

Reposted fromapatia apatia viaatranta atranta
berabirsza
7284 4d00 500
Reposted fromgameofthrones gameofthrones viaatranta atranta
berabirsza
3627 db34 500
Reposted fromkjuik kjuik viaatranta atranta
berabirsza

June 15 2015

berabirsza
berabirsza
3848 93c4 500
berabirsza
6399 3d23 500
berabirsza
1583 2ffd
Reposted fromgoaskalice goaskalice viadidlirnik didlirnik
5652 2ab8 500
Reposted fromshounenhomos shounenhomos viadidlirnik didlirnik
berabirsza
Reposted fromgruetze gruetze viadidlirnik didlirnik
berabirsza
8836 e0c5 500
Magnetism
Reposted fromPriArd PriArd viadidlirnik didlirnik

June 11 2015

berabirsza
Reposted fromfungi fungi vianastypsychotic nastypsychotic
berabirsza
5007 e1fa 500
Leopold Tyrmand - Cywilizacja komunizmu
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał
się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viacytaty cytaty
berabirsza
9314 00be
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viadzony dzony
berabirsza
1152 6b6d 500
Reposted fromkjuik kjuik viadzony dzony
berabirsza
epic win!
Reposted frompilkunnussija pilkunnussija viadzony dzony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl